ಮರ್‍ಯೆಚೆಂ ಲೀಜನ್

೧೯೨೧ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚಿ ೭ ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಅದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಾತಿಂ ೮ ವರಾರ್ ಆಯಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಡಬ್ಲಿನ್ ಶೆಹರಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮಹಿರಾ ಹೌಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಫ್ರೆಂಕ್ ಡಪ್ಬಾಪಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಉರ್ಬೆವಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿ ಸಂಭವಾಚಿ ಮರ್‍ಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಎಕಾ ಮೆಜಾರ್ ದವ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಚೆರ್ ದವರ್‍ನ್, ದೋನ್ ವಾಜಾಂನಿ ಜಿವಿ ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಜಳ್ಚೊ ವಾತಿ, ಸಾದಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಬೊಂವಾರಿ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್, ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್‍ನ್, ಕೊಂತಾಂಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೈಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರಿಯಾಳ್ ಲೀಜನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ಮೇಳ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಕಶಿ ಚಲ್ತಾಲಿಗೀ ಆತಾಂಯೀ ತಶಿಚ್ಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಚಲತ್ತ್ ಆಸಾ. 

ಲೀಜಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಟ್ಲಾಮ್ ಯಾ ಸೈನ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಹೆಂ ಮರ್‍ಯೆಚೆಂ ಲೀಜಾನ್ ರೋಮಿ ಪಟ್ಲಾಮೆಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ತಾಚಾ ಬಾಗಾಕ್ ಆನಿ ಹಾತೆರಾಂಕ್ ತಿಂಚ್ ರೋಮಿ ನಾಂವಾ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್: ಪ್ರೆಸಿದ್, ಕ್ಯೂರಿಯಾ, ಕಮಿಶ್ಯಾಮ್ ಆಚಿಯೆಸ್, ಕಾತೆನಾ, ತೆಸ್ಸಾರಾ ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಮರ್‍ಯೆಚಾ ಲೀಜಾನಾಕ್ ರೋಮಿ ಲೀಜನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾ. ಹೆಂ ನಾಂವ್, ರೋಮಿ ಲೀಜನ್ ಆಪ್ಲೆ ರಾಜ್ ಭಕ್ತಿನ್, ಧೈರಾನ್, ಶಿಸ್ತೆನ್, ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್, ವಿದೇಯ್ಪಣಾನ್, ಯಶಸ್ವೆನ್ ವಾವ್ರುರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರ್ಥ್ ದಿತಾ. ಮರ್‍ಯೆಚಾ ಲೀಜನಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮರ್‍ಯೆಚೊ ಮನೋಬಾವ್ ತಿಚೆ ಶೆಗುಣ್, ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ವಾವ್ರುಂಕ್, ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾಂತಾ ಮೆಳುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ಚಿ. ಮರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಲೀಜಾನಾಚಿ ಸೇನಾದಿಪಲ್ಲ್. ಖೊಟ್ಯಾಪಣಾ ವಿರೋಧ್ ತಿ ನಿರಂತರ್ ಝಜ್ತಾ. ಮರಿ ಪಾಪ್ ಖತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ. ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸೈತ್ ತಿಚೆ ಥೈಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಸರ್ಪಾಚೆಂ ಮಸ್ತಕ್ ಚೆಂಚ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ರಾಜ್ ವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮರ್‍ಯೆಚೆಂ, ಆನಿ ಲೀಜಾನಾರಿಂಚೆಂ. ಮರ್‍ಯೆಚೆಂ ಲೀಜನಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಗ್ಣಿ ಆನಿ ರುಪ್ಣೆಂ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ತೆಸ್ಸೆರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಲೀಜಾನಾರಿಕಡೆ ಅಸಾಜಾಯ್. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಳ್. ತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸಲ್ವೊಂಚೆ ನಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಲೀಜಾನಾರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಮಾಗೊನ್, ವಾವ್ರುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮರಿಯೆ ಸಾಂಗಾಂತಾ ಲೀಜಾನಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾಂವ್. ಲೀಜಾನಾಚಿ ಭಕ್ತ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಹ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಆಪ್ಲೆ ಪಾಕಾಟೆ ವಿಸ್ತಾರ್ನ್ ಮರಿಯೆಚೆರ್ ಸಾವ್ಳಿ ಘಾಲ್ಚೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾನ್ ಭರ್ಚೊ ಪಾರ್ವೊ ಸುರ್ವೆಚಿ ಮಾಗ್ಣಿ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ. 

ಕಾತೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ರುಪ್ಣ್ಯಾಚಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಸಾಂಕಳ್ ಪಿತ್ರಾಂತ್ ಅರುಣಾಬರಿ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಮರಿ ಚಂದ್ರಾಬರಿ ಸೊಭ್ಚಿ, ಸುರ್ಯಾಬರಿ ಪರ್ಜಳ್ಚಿ, ಝಜಾಂತ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಾಬರಿ ಬಿರಾಂಕುಳ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಪಲಾರ್ ಏಕ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಸೊಡಾಯ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫಾಂತ್ಯಾಚೊ ಸುಕ್ರು ಆನಿ ಬಚಾವಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಮಾಗ್ನಿಫಿಕಾತ್ ವಾ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಸಾ. ರುಪ್ಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮರ್‍ಯೆನ್ ಸರ್ಪಾಚೆ ಮಸ್ತಕ್ ಚೆಂಚ್‌ಲ್ಲೆ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ. ತುಜೆ ಮಧೆಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಮಧೆಂ, ತುಜೆ ಸಂತತಿ ಮಧೆಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸಂತತಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಘಾಲ್ತೊಲೊ ಆನಿ ತಿ ತುಜೆಂ ಮಸ್ತಕ್ ಚೆಂಚ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದೆವಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್. 

ಕಾತೆನಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ರುಪ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಗಿಟಾರ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ರಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಕಾಲ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಬೊಂದೆರ್ ಉಬಾರ್‍ನ್ ಧರ್‍ನ್ ಝಜಾಚಿ ಮಾಂಡವಳ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್, ದಾವ್ಯಾಕ್ ರೊಜಾರಿಚೆ ಕೋಂತ್. ತಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಜೆಜುಚಿ ಆನಿ ಮರ್‍ಯೆಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ನಾಂವಾ, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಆನಿ ಧಂಡವ್ನಿ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಲೇಕ್ ಮೀತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಸೈನಿಕಾಂಚಾ ಪಾಟ್ಲಾಮೆ ಬರಿ ತೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯ್ ಪಾಸೊನ್ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಧೈರಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್. ತೆ ಮಾಗ್ತಾತ್. ಹೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಎಕಾ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾ ಬರಿ ಸೊಡಾಯ್ಲಾಂ. ಹೊ ಉಜೊ ಸಮೇಸ್ತ್ ಲೀಜಾನಾರಿಂಚಿ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಕಡವ್ನ್ ಏಕ್ ಕರ್‍ತಾ. ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಜಯ್ತಾಕ್ ಆನಿ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವೆತಾ. ಹೊ ಖಾಂಬೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ಬಚಾವಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಉಡುಪಿಂತ್ ಲೀಜನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ೧೯೫೮ ಆಗೊಸ್ತ್ ೧೫ ತಾರಿಕ್, ಮರ್‍ಯೆಚೆಂ ಸ್ವರ್ಗಾವ್ಹರಣ್. ತಶೆಂಚ್ ಬಾರಾತಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ಭಾಗ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಲೀಜನಾರಿಂಚೆಂ. 

೧೯೫೮ ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾ| ಗೋಲ್ಬರ್ಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಚಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಜೆ.ಎಮ್.ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಮರ್‍ಯೆಚೆಂ ಲೀಜಾನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಆಗೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ೧೫ ತಾರಿಕೆರ್ ೫೮ ವರ್‍ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾಕ್ ನಿತ್ಯಾಧರ್ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ. 

ಆಮಿ ಲೀಜನಾರಿ ೧೩ ಸಾಂದೆ ವಾವುರ್ತಾಂವ್. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ೪ ವರಾರ್ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಫ್ರೆಡ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ರೊಯ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಲೀಜನ್ ಬರೆಂ ಚಲ್ತಾ. ಹೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಕ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೀಜನ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಮರ್‍ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಿ ಶಿಕವ್ಣ್, ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾ ದಿತಾತ್. ಲೀಜನಾರಿಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾತ್. 

ಆಮ್ಚಿ ವಿಶೇಶ್ ಕಾಮಾಂ:

೧. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ.

೨. ಮರ್ಣಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಥೈಂಸರ್ ರಿತಿ ರಿವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ಚಿ. ತೇರ್ಸ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಂ. 

೩. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ಚಿ.

೪. ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ತೇರ್ಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಅಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ಕರ್‍ನ್ ತಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ದೂಖ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಂಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಚೆಂ. 

೫. ಅಮಾಲ್ ಪಿವೊಣೆಂ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ದಿಂವ್ಚಿಂ.

೬. ಮೋತ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ

೭. ಕಾಮಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾ ಮೆಳಾಶಿಂ ಕರ್ಚೆಂ. 

೮. ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ. 

೧. ಕ್ಯೂರಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್: ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ೩ ವರಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾತ್. ೯ ಪ್ರೆಸಿದಿಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾತ್. 

೨. ಆಚಿಯೆಸ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ: ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ೩ ವರಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ೯ ಪ್ರೆಸಿದಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ದೋದೊನ್ ಬಾಸಾವ್ಣಿಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. 

೩. ಲೀಜನ್ ಕೋಂಗ್ರೆಸ್ – ೨೦೧೧ ಇಸ್ವೆಂತ್ ನವೆಂಬರ್ ೯ ತಾರಿಕ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ. ಅಂತೊನಿಚಾ ಅಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಭಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬಾಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾನ್ ಲೀಜನಾಂಚೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಲೀಜನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ದಿಲಿ. 

 

೪. ಆಗೊಸ್ತಾಚಿ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ಸಾಂದೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ನಕ್ಸೊ ದವರ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಝೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮರ್‍ಯೆಕ್ ಸೊಭಯ್ತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಲೀಜನಾಚೆಂ ಸಾಂದೆ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾತ್.