ವಿಗಾರ್ ಉಲಯ್ತಾ

About Our Church

 
 
ಮೊಗಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನೊ,
ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಣಾಮ್.
ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ. 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮಿ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗೊಬೊರ್ ಘಾಲುನ್ ಆಮ್ಚಾ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ತಾಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ. Read More

The Sacred Heart Church, Kolalgiri is situated at a distance of 68 kms from Mangalore and 11 kms from Udupi and about 4.8 kms from Kallianpur. It is surrounded by Brahmavar, Petri and Perampalli Parishes.

Originally, Kolalgiri was a part of the Milagres Church, Kallianpur.  In 1887, majority of the Catholics of Kolalgiri had joined schismatic church of Brahmavar. In 1907, Fr Sebastian Noronha, parish priest of the Milagres Church started a school at Kolalgiri and by educating the children he succeeded in getting back their parents, about 61 families, to the Catholic fold. Read More

Latest Activities

Upcoming Events

This Section Displays the Current and Upcoming events of our Parish

Prayers

Baptism

Marriage

Funeral

our shepherds

This section gives list of the leaders of our church

KNG-IkT9

Pope Francis

Head of the Roman Catholic Church
udupidiocese200000000138 1

Rev. Fr Prakash Anil Castelino

Parish Administrator