ಮೊಗಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನೊ,
ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಣಾಮ್.
ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ. 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮಿ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗೊಬೊರ್ ಘಾಲುನ್ ಆಮ್ಚಾ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ತಾಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ.
                   ಹೆ ಚಾಳಿಸ್ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಕಾಳ್ ಕುರ್ಪೆಚೆ. ಹೊ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಚೊ ವೇಳ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾವ್-ಭಾಂದಾವ್ಪಣಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೆರ್ ಕರ್ಚೊ ನಿಯಾಳ್, ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಜೆಜುಚೊ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್, ಪ್ರಾಚಿತ್, ದಂಡವ್ಣಿ ಆನಿ ಧಾನ್‍ಧರ್ಮಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣ್ ವಾಡೊಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್, ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಫಳಾದಾಯಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಷ್ಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತ್ಮಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಖರಿ ಉತ್ರೊಣ್, ಪಾಸ್ಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.
ವಿಗಾರ್